Enrollment

Visit our schools to learn about how we lead minds to learning, hearts to compassion and lives to community service. Learn more>>>

Academics

Our academic program help students learn to be critical thinkers, communicators, learners, and responsible citizens. Learn more>>>

Lifelong Learning

We provide a wide range of services and opportunities that enhance the quality of life for all members of the White Bear Area Schools community. Learn more>>>

Stay Current

Be the first to know! Find the latest news and happenings in the District. Learn more>>>

Join Our Email List

Find out the latest news at WBLAS


Be a Bear!

White Bear Lake Area Schools team members are energetic and hard working, take pride in their work and are service-oriented. Learn more>>>

Map to our Locations

View a map to all of our White Bear Lake Area Schools. View Map >>>

Contact Info

White Bear Lake Area Schools
4855 Bloom Avenue
White Bear Lake, MN 55110
Phone: 651-407-7500

LUS TSHAJ TAWM: Hauj Lwm Tshiab
School Board lus tshaj tawm qhia txog cov thawj coj txais los khiav hauj lwm pib lub 7 hli, hnub tim 1


Saib thiab mloog lus Hmoob qhia txog sau menyuam npe kawm ntawv 
ntawm no.
Muaj lus Hmoob qhia rau ntawm no.


District 624 Lub Hom Phiaj

White Bear Lake Area School District yog thawj coj nrhiav tswv yim tshiab rau txoj kev kawm ntawv thiab koom tes nrog lwm tus vim lub hom phiaj yog kom pab peb cov menyuam kawm ntawv:

  • kom muaj siab ntshaw txog txoj kev kawm,
  • kawm ntawv kom tau,
  • kom muaj txoj kev npau suav, thiab
  • kom ua tus neeg txawj coj thiab to taub txog txhua yam nyob rau ntiaj teb

pab txhua tus menyuam rau siab, muaj txoj kev hwm thiab xav txog txhua tus menyuam kawm ntawv vim ib leeg txawv ib leeg.


District Txoj Kev Ntseeg

Lub White Bear Lake Area School District txhawb kom ua neej zoo thiab koom tes zoo nrog txhua tus, hlub txog lwm tus, coj ncaj, hwm txog lwm tus, paub dej num thiab muaj siab pab. 


Niam Txiv Kev Txhawb Nqa Menyuam Txoj Kev Kawm Ntawv: WBLAS Xov Tooj Cua


Niam Txiv Kev Txhawb Nqa Menyuam Txoj Kev Kawm Ntawv: WBLAS Xov Tooj Cua

-


White Bear Lake Area Schools zoo siab tos txais koj tuaj rau peb cov tsev kawm ntawv. Yog koj muaj lus nug txog cov tsev kawm ntawv, los yog cov lus hais txog ntawm lub website, thov hu tuaj rau cov Hmoob ua hauj lwm muaj npe raws li nram no:


Mas Lias Yaj-Xyooj (Kindergarten - Qib 12)

4855 Bloom Avenue

White Bear Lake, MN 55110

(651) 407-7623 Office

malia.yang-xiong@isd624.org

 

Mim Yaj (Pre-school)

2482 E. County Road F

White Bear Lake, MN 55110

(651) 653-3157 Office

mee.yang@isd624.org